Algemene voorwaarden

1.         RESERVERING

1.1.        Van iedere reservering voor een verblijf wordt bij het brengen van het gastdier een reserveringsformulier opgemaakt. Dit formulier wordt ondertekend, mede voor de kennis van de algemene voorwaarden.

1.2.        Het reserveringsformulier, volledig ingevuld en voorzien van de handtekening van de klant, geldt samen met de algemene voorwaarden als bevestiging van de tot standkoming cab de pension overeenkomst.

1.3.        Brengen en halen van het gastdier geschiedt volgens afspraak.

1.4.        In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘klant’ verstaan, degene met wie de pensionovereenkomst betreffende het gastdier wordt aangegaan.

2.         BETALING

2.1.        De op de prijslijst vermelde prijzen gelden per dag tenzij anders aangegeven.
In deze prijs zijn inbegrepen: de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het gastdier en de verschuldigde BTW.

2.2.        De reservering is voltooid nadat het dierenpension een voorschot van 50% van het totaalbedrag met vermelding van naam van het dier en verblijfsperiode heeft ontvangen op rekeningnummer: BE73.1430.9116.6260 van de klant. De betaling van de overige 50% van hetgeen de klant op grond van de pensionovereenkomst aan het dierenpension verschuldigd is, dient contant te worden voldaan bij het afhalen van het gastdier.
In geval van niet tijdige algehele betaling door de klant is het dierenpension gerechtigd alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen.

2.3.        Bij eerder ophalen of later brengen van het gastdier blijft de klant de gehele reserveringssom aan het dierenpension verschuldigd tenzij anders is overeengekomen.

2.4.        Indien het gastdier later wordt opgehaald dan afgesproken, dient de klant de afgesproken prijs per nacht gedurende de extra dagen bij het ophalen contant te voldoen.

2.5.        Indien de klant zonder bericht het gastdier niet ophaalt bij het dierenpension binnen de 14 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst, zal het dierenpension de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier binnen de 48 uur op te halen. In geval dat de klant dit niet doet, heeft het dierenpension het recht het gastdier naar een asiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de pensionprijs te betalen vermeerderd met de kosten voor het extra verblijf en de eventuele kosten aan het asiel.

3.         Annuleringskosten

3.1.        Indien de klant de reservering uiterlijk 3 weken voor de ingangsdatum ongedaan maakt, heeft het dierenpension recht op het voorschot dat reeds betaald werd bij reservering en 50% van de gehele pensionkost bedraagt. De overige 50% dient niet te worden betaald.

3.2.        Bij het annuleren van de reservering, korter dan 3 weken voor de aanvangsdatum behoudt het dierenpension het recht om de volledige pensionkosten voor de gereserveerde dagen in rekening te brengen van de klant.

3.3.        Annulering bij ernstige ziekte of  overlijden van gastdier of eigenaar is kosteloos mits een schriftelijke verklaring van de (dieren-)arts wordt voorgelegd. Na ontvangst van deze schriftelijke  verklaring zal het dierenhotel het reeds betaalde voorschot van 50% terugstorten.

 

 

 

4.         Verzorging en ziekte

4.1.        Het dierenpension verplicht zich tot een zo goed mogelijke verzorging van het in pension gegeven gastdier en behoudt zich het recht dit te doen op de wijze die zij het beste acht.

4.2.        Kat:
Het gastdier moet ingeënt zijn tegen kattenniesziekte (Rhinotracheitis), kattenziekte (Panleucopenie) en Leucose. Deze vaccinaties mogen niet ouder zijn dan 1 jaar en niet jonger dan 3 weken voor het gastdier het pension betreedt. Het bewijs van de vereiste inentingen dient uiterlijk bij aanvang van het verblijf, door de klant te worden afgegeven. Als het gastdier niet (goed) geënt is, dan kan het gastdier niet worden opgenomen. Ook wordt het dier niet opgenomen wanneer de klant geen geldig bewijs van enting heeft. In dit geval blijven de pensionkosten onverminderd verschuldigd.
Kattenziekte is ondanks goede enting nooit voor 100% uit te sluiten, echter het dierenpension zal zo zorgvuldig mogelijk handelen om ieder gastdier maximale bescherming te bieden.
Ieder gastdier dient bij aanvang van het verblijf vrij te zijn van ongedierte zoals vlooien, wormen, teken, luizen of oormijt. De klant dient het gastdier bij binnenkomst ter plaatse te ontvlooien. Indien het dierenpension de benodigde antivlooien- en/of wormbehandeling toe te moeten dienen, worden deze kosten in rekening gebracht aan de klant alsook de kosten voor het vlooienvrij maken van het kattenverblijf.

4.3.        Honden:
Het gastdier moet ingeënt zijn tegen de ziekte van Carré, Parvovirose, hepatitis conagiosa canis, Bordetellose en influenza (kennelhoest).

4.4.        Indien het gastdier een ziekte of aandoening heeft die besmettelijk is of een gezondheidsrisico oplevert voor andere dieren, kan het dier niet worden toegelaten in  het pension. Indien het dier medicijnen gebruikt dient de klant zelf voldoende medicijnen af te geven voor de gehele verblijfsperiode, alsmede een gebruiksaanwijzing en dosering van deze medicatie. De medicatie is voorzien van de naam van het gastdier.
Ook als het dier een speciaal dieet moet volgen en/of aparte voederwensen heeft, dient de klant deze zelf te verschaffen en eveneens voorzien van naam.

4.5.        Bij ziekte of redelijk vermoeden van ziekte tijdens het verblijf van het gastdier heeft de uitbater van het pension het recht op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en indien nodig, die maatregelen te treffen die de dierenarts nodig acht. In noodgevallen en bij hoge dierenartskosten zal de uitbater de klant of de door hem aangewezen contactpersoon op de hoogte brengen. De dierenartskosten, inclusief de voorgeschreven medicatie dienen bij het afhalen van het gastdier contant te worden voldaan door de klant.

5.         AANSPRAKELIJKHEID

5.1.        Het dierenpension is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het gastdier. Met uitzondering van  waarvan sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan het adres van het dierenpension.

5.2.        De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens aan het dierenpension te melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier.

5.3.        De klant is aansprakelijk jegens het dierenpension voor schade die ondervonden wordt ten gevolge van het niet melden dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.