Algemene voorwaarden

girl-with-dog-1
sitting-free-img

Reservering

Van iedere reservering voor een verblijf wordt bij het brengen van het gastdier een reserveringsformulier opgemaakt.

 

Lees_verder

Dit formulier wordt ondertekend, mede voor de kennis van de algemene voorwaarden.

Het reserveringsformulier, volledig ingevuld en voorzien van de handtekening van de klant, geldt samen met de algemene voorwaarden als bevestiging van de totstandkoming van de pensionovereenkomst.

Brengen en halen van het gastdier geschiedt volgens afspraak.

In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘klant’ verstaan, degene met wie de pensionovereenkomst betreffende het gastdier wordt aangegaan.

minding-free-img

Betaling

De op de prijslijst vermelde prijzen gelden per nacht tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn inbegrepen: de kosten van verzorging, voeding en huisvesting van het

Lees_verder

gastdier en de verschuldigde BTW.

De reservering is voltooid nadat het dierenpension een voorschot van 50% van het totaalbedrag met vermelding van naam van het dier en verblijfsperiode heeft ontvangen op rekeningnummer: BE73.1430.9116.6260 van de klant. De betaling van de overige 50% van hetgeen de klant op grond van de pensionovereenkomst aan het dierenpension verschuldigd is, dient contant te worden voldaan bij het afhalen van het gastdier.
In geval van niet tijdige algehele betaling door de klant is het dierenpension gerechtigd alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen.

 Bij eerder ophalen of later brengen van het gastdier blijft de klant de gehele reserveringssom aan het dierenpension verschuldigd tenzij anders is overeengekomen.

 Indien het gastdier later wordt opgehaald dan afgesproken, dient de klant de afgesproken prijs per nacht gedurende de extra dagen bij het ophalen contant te voldoen.

Indien de klant zonder bericht het gastdier niet ophaalt bij het dierenpension binnen de 14 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst, zal het dierenpension de klant per aangetekend schrijven sommeren om het gastdier binnen de 48 uur op te halen. In geval dat de klant dit niet doet, heeft het dierenpension het recht het gastdier naar een asiel te brengen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de pensionprijs te betalen vermeerderd met de kosten voor het extra verblijf en de eventuele kosten aan het asiel.

grooming-free-img

Verzorging en ziekte

Het dierenpension veerplicht zich tot een zo goed mogelijke verzorging van het in pension gegeven gastdier en behoudt zich het recht dit te doen op de wijze die zij het beste acht.

Lees_verder

Honden:
Het gastdier moet ingeënt zijn tegen de ziekte van Carré, Parvovirose, hepatitis conagiosa canis, Bordetellose en influenza (kennelhoest).

Indien het gastdier een ziekte of aandoening heeft die besmettelijk is of een gezondheidsrisico oplevert voor andere dieren, kan het dier niet worden toegelaten in  het pension. Indien het dier medicijnen gebruikt dient de klant zelf voldoende medicijnen af te geven voor de gehele verblijfsperiode, alsmede een gebruiksaanwijzing en dosering van deze medicatie. De medicatie is voorzien van de naam van het gastdier.
Ook als het dier een speciaal dieet moet volgen en/of aparte voederwensen heeft, dient de klant deze zelf te verschaffen en eveneens voorzien van naam.

Bij ziekte of redelijk vermoeden van ziekte tijdens het verblijf van het gastdier heeft de uitbater van het pension het recht op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en indien nodig, die maatregelen te treffen die de dierenarts nodig acht. In noodgevallen en bij hoge dierenartskosten zal de uitbater de klant of de door hem aangewezen contactpersoon op de hoogte brengen. De dierenartskosten, inclusief de voorgeschreven medicatie dienen bij het afhalen van het gastdier contant te worden voldaan door de klant.

training-free-img

Aansprakelijkheid

Het dierenpension is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade en/of kosten ten gevolge van ziekte, verwonding, vermissing of overlijden van het gastdier.

Lees_verder

Met uitzondering van  waarvan sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan het adres van het dierenpension.

De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens aan het dierenpension te melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier.

De klant is aansprakelijk jegens het dierenpension voor schade die ondervonden wordt ten gevolge van het niet melden dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.

food-pot-free-img
food-free-img
heart-free-img
ball-free-img
collar-free-img